Html Tag Listesi

Bazı html tagları hakkında açıklamalı referans listesi

Html Tag Listesi

Önemli Not: Eğer HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4, HTML 5 uzantıları arasındaki fark hakkında tam bir bilginiz yok ise size HTML gelişimi ile ilgili olan W3C statement dökümanını okumanızı tavsiye ederiz.

TEMEL TAGLAR

<!DOCTYPE>  Defines the document type
<html> Defines an HTML document
<title> Defines a title for the document
<body> Defines the document's body
<h1> .. <h6> Defines HTML headings
<p> Defines a paragraph
<br> Inserts a single line break
<hr> Defines a thematic change in the content
<!--...--> Defines a comment
   

BİÇİMLENDİRME

<acronym> Not supported in HTML5. Use <abbr> instead.
Defines an acronym
<abbr> Defines an abbreviation
<address> Defines contact information for the author/owner of a document/article
<b> Defines bold text
<bdi> Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it
<bdo> Overrides the current text direction
<big> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines big text
<blockquote> Defines a section that is quoted from another source
<center> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines centered text
<cite> Defines the title of a work
<code> Defines a piece of computer code
<del> Defines text that has been deleted from a document
<dfn> Defines a definition term
<em> Defines emphasized text 
<font> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines font, color, and size for text
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<ins> Defines a text that has been inserted into a document
<kbd> Defines keyboard input
<mark> Defines marked/highlighted text
<meter> Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<pre> Defines preformatted text
<progress> Represents the progress of a task
<q> Defines a short quotation
<rp> Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<rt> Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<ruby> Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<s> Defines text that is no longer correct
<samp> Defines sample output from a computer program
<small> Defines smaller text
<strike> Not supported in HTML5. Use <del> instead.
Defines strikethrough text
<strong> Defines important text
<sub> Defines subscripted text
<sup> Defines superscripted text
<time> Defines a date/time
<tt> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines teletype text
<u> Defines text that should be stylistically different from normal text
<var> Defines a variable
<wbr> Defines a possible line-break
   

FORMLAR

<form> Defines an HTML form for user input
<input> Defines an input control
<textarea> Defines a multiline input control (text area)
<button> Defines a clickable button
<select> Defines a drop-down list
<optgroup> Defines a group of related options in a drop-down list
<option> Defines an option in a drop-down list
<label> Defines a label for an <input> element
<fieldset> Groups related elements in a form
<legend> Defines a caption for a <fieldset> element
<datalist> Specifies a list of pre-defined options for input controls
<keygen> Defines a key-pair generator field (for forms)
<output> Defines the result of a calculation
 

FRAMELER (ÇERÇEVELER)

<frame> Not supported in HTML5.
Defines a window (a frame) in a frameset
<frameset> Not supported in HTML5.
Defines a set of frames
<noframes> Not supported in HTML5.
Defines an alternate content for users that do not support frames
<iframe> Defines an inline frame
   

RESİMLER

<img> Defines an image
<map> Defines a client-side image-map
<area> Defines an area inside an image-map
<canvas> Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
<figcaption> Defines a caption for a <figure> element
<figure> Specifies self-contained content
   

SES ve VİDEO

<audio> Defines sound content
<source> Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>)
<track> Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>)
<video> Defines a video or movie
   

LİNKLER

<a> Defines a hyperlink
<link> Defines the relationship between a document and an external resource (most used to link to style sheets)
<nav> Defines navigation links
   

LİSTELER

<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dir> Not supported in HTML5. Use <ul> instead.
Defines a directory list
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term/name in a description list
<dd> Defines a description of a term/name in a description list
<menu> Defines a list/menu of commands
<menuitem> Defines a command/menu item that the user can invoke from a popup menu
   

TABLOLAR

<table> Defines a table
<caption> Defines a table caption
<th> Defines a header cell in a table
<tr> Defines a row in a table
<td> Defines a cell in a table
<thead> Groups the header content in a table
<tbody> Groups the body content in a table
<tfoot> Groups the footer content in a table
<col> Specifies column properties for each column within a <colgroup> element
<colgroup> Specifies a group of one or more columns in a table for formatting
   

BÖLÜMLER

<style> Defines style information for a document
<div> Defines a section in a document
<span> Defines a section in a document
<header> Defines a header for a document or section
<footer> Defines a footer for a document or section
<section> Defines a section in a document
<article> Defines an article
<aside> Defines content aside from the page content
<details> Defines additional details that the user can view or hide
<dialog> Defines a dialog box or window
<summary> Defines a visible heading for a <details> element
   

META

<head> Defines information about the document
<meta> Defines metadata about an HTML document
<base> Specifies the base URL/target for all relative URLs in a document
<basefont> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Specifies a default color, size, and font for all text in a document
   

HARİCİ UYGULAMALAR

<script> Defines a client-side script
<noscript> Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts
<applet> Not supported in HTML5. Use <object> instead.
Defines an embedded applet
<embed> Defines a container for an external (non-HTML) application
<object> Defines an embedded object
<param> Defines a parameter for an object

 

TEMEL ELEMANLAR


 

Döküman tipi

<HTML></HTML>

(dosyanın başında ve sonunda)

 

Konu Başlığı

<TITLE></TITLE>

(başlık içerisinde olmalı)

 

Başlık

<HEAD></HEAD>

(tanımlayıcı bilgi, örneğin Konu Başlığı)

 

Gövde

<BODY></BODY>

(sayfanın geri kalan kısmı)

 

 

YAPISAL TANIMLAMALAR


 

Başlık

<H?></H?>

(6 seviye mevcuttur)

 

Başlık Ayarı

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Bölme

<DIV></DIV>

 

 

Bölme Ayarları

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Çift Tırnak

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(genelde içerden yazılmış görünür)

 

Vurgulu

<EM></EM>

(genelde italik görünür)

 

Aşırı Vurgulu

<STRONG></STRONG>

(genelde koyu görünür)

 

Referans

<CITE></CITE>

(genelde italik görünür)

 

Kod

<CODE></CODE>

(genelde program çıktıları için kullanılır)

 

Örnek Çıkış

<SAMP></SAMP>

 

 

Klavyeden Giriş

<KBD></KBD>

 

 

Değişken

<VAR></VAR>

 

 

Tanımlama

<DFN></DFN>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Yazar Adresi

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

Geniş Font

<BIG></BIG>

 

 

Ufak Font

<SMALL></SMALL>

 

 

 

 

SUNU FORMATLAMA


 

Koyu

<B></B>

 

 

Italik

<I></I>

 

N3.0b

Altçizgili

<U></U>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Strikeout

<STRIKE></STRIKE>

(yayğın kullanımı yoktur)

N3.0b

Strikeout

<S></S>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Altyazı

<SUB></SUB>

 

 

Üstyazı

<SUP></SUP>

 

 

Yazı Makinası

<TT></TT>

(tek aralıklı yazılır)

 

Ön formatlı

<PRE></PRE>

(metin olduğu şekilde ğösterilir)

 

Genişlik

<PRE WIDTH=?></PRE>

(karakter cinsinden)

 

Ortalama

<CENTER></CENTER> [*]

(metin ve grafik için)

N1.0

Yanıp Sönme

<BLINK></BLINK>

 

 

Punto

<FONT SIZE=?></FONT>

(1-7 arasındadır)

 

Punto Değiştirme

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Temel Punto

<BASEFONT SIZE=?>

(1-7 arsında olup esas değeri 3 dür)

 

Font Rengi

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

Font Seçme

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Ç Kolonlu Metin

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Kolon Marjı

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(değeri 10 pixel dir)

N3.0b

Kolon Genişliği

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Boşluk

<SPACER>

 

N3.0b

Boşluk Tipi

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Boşluk Boyutu

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Boşluk Derinliği

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

Boşluk Ayarları

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 

 

LINKLER VE GRAFıKLER


 

Herhangi Birşeye Link

<A HREF="URL"></A>

 

 

Hedefi Belli Link

<A HREF="URL#***"></A>

(başka dökümanın içinde)

<A HREF="#***"></A>

(aynı dökümanın içinde)

N2.0

Hedef Çerceve

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Döküman içinde Hedef Belirleme

<A NAME="***"></A>

 

 

ılinti

<A REL="***"></A>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Ters ılinti

<A REV="***"></A>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Resim Gösterme

<IMG SRC="URL">

 

 

Ayarlar

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

Ayarlar

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Alternatif

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(Resim gösterilemiyor ise)

 

Imagemap

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(bir program gerektirir)

 

ıstemci Tarafında Imagemap

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Harita Tanımı

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Harita Seçimi

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Boyut

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(pixel cinsinden)

 

Bordür

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(pixel cinsinden)

 

Çevre Boşluğu

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(pixel cinsinden)

N1.0

Düşük Çözünürlüklü Proxy

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

ıstemci tarafından Çekilme

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

Bütünleşik Obje

<EMBED SRC="URL">

(obje, sayfa içine yerleştirilir)

N2.0

Obje Boyutu

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 

 

BÖLÜCÜLER


 

Paragraf

<P></P> [*]

(Komutun kapatılması genelde gereksizdir)

 

Metin Ayarlama

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Satır Başı

<BR>

(satır başına getirir)

 

Clear Textwrap

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Yatay Çizgi

<HR>

 

 

Ayarlar

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Kalınlık

<HR SIZE=?>

(pixel cinsinden)

 

Genişlik

<HR WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.0

Genişlik Yüzdesi

<HR WIDTH="%">

(sayfa genişliğinin yüzdesi)

 

ıçi Dolu Çizgi

<HR NOSHADE>

(3 boyutlu görünmez)

N1.0

Satır Başı Yok

<NOBR></NOBR>

(satır basını engeller)

N1.0

Kelime Bölme

<WBR>

(satır başı yapılması gereken yerde)

 

 

LıSTELER


 

 

Sırasız Liste

<UL><LI></UL>

(<LI> her liste elemanından önce)

 

 

Compact

<UL COMPACT></UL>

 

 

Noktalı Tip

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(bütün liste için)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

 

 

 

Sıralı Liste

<OL><LI></OL>

(<LI> her liste elemanından önce)

 

 

Compact

<OL COMPACT></OL>

 

 

Numaralı Tip

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(bütün liste için)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

 

 

 

Başlangıç Numarası

<OL START=?>

(bütün liste elemanları için)

 

<LI VALUE=?>

 

 

 

Tanım Listesi

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=terim, <DD>=tanım)

 

 

Compact

<DL COMPACT></DL>

 

 

Menu Listesi

<MENU><LI></MENU>

(<LI> her liste elemanından önce)

 

 

Compact

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Dizin Listesi

<DIR><LI></DIR>

(<LI> her liste elemanından önce)

 

 

Compact

<DIR COMPACT></DIR>

 

 

 

ARKAPLAN VE RENKLER


 

Arkaplan

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Arkaplan Rengi

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(sıra kırmızı/yeşil/mavi)

 

Metin Rengi

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Link Rengi

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Ziyaret Edilmiş Link

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Actif Link

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(Daha fazla bilgi için http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color adresine bakınız)
http://www.ce.yildiz.edu.tr/wwwhelp.html#color (yerel kopya)

 

 

ÖZEL KARAKTERLER(hepsi küçük harf olmalıdır)


 

Özel Karakter

&#?;

(?, ISO 8859-1 kodudur)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Tescilli Marka TM

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

Non-Breaking Space

&nbsp;

 

(Tam liste için http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)
http://www.ce.yildiz.edu.tr/iso88591.html (yerel kopya)

 

 

TÜRKÇE KARAKTERLER


 

ü &uuml; ü &#252; küçük harf noktalı u

 

Ü &Uuml; Ü &#220; büyük harf noktalı U

 

ö &ouml; ö &#246; küçük harf noktalı o

 

Ö &Ouml; ö &#214; büyük harf noktalı O

 

ğ &eth; ğ &#208; küçük harf yumuşak g

 

ğ &ETH; ğ &#208; büyük harf yumuşak G

 

ş &thorn; ş &#254; küçük harf çengelli s

 

ş &THORN; ş &#222; büyük harf çengelli S

 

ç &ccedil; ç &#231; küçük harf çengelli c

 

Ç &Ccedil; Ç &#199; büyük harf çengelli C

 

ı &yacute; ı &#253; küçük harf noktasız i

 

ı &Yacute; ı &#221; büyük harf noktalı I

 

 

FORMLAR


 

Form Tanımlama

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Dosya Yükleme

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Giriş Alanı

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

Alan ısmi

<INPUT NAME="***">

 

 

Alan Değeri

<INPUT VALUE="***">

 

 

ışaretli?

<INPUT CHECKED>

(Kutu ve yuvarlak)

 

Alan Boyutu

<INPUT SIZE=?>

(karakter cinsinden)

 

Max Uzunluk

<INPUT MAXLENGTH=?>

(karakter cinsinden)

 

Seçenek Listesi

<SELECT></SELECT>

 

 

Liste ısmi

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

Seçenek Numarası

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Çoklu Seçenek

<SELECT MULTIPLE>

(birden fazla seçilebilir)

 

Opsiyon

<OPTION>

(seçilebilecek seçenekler)

 

Belirlenmiş Seçenek

<OPTION SELECTED>

 

 

Giriş Kutusu Boyutu

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Kutu ısmi

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Başa Dönen Metin

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 

 

TABLOLAR


 

Tablo Tanımlama

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Tablo Bordürü

<table border=?></TABLE>

 

 

Hücre Boşluğu

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Hücre Aralıkları

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

ıstenen Genişlik

<TABLE WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

 

Genişlik Yüzdesi

<TABLE WIDTH="%">

(sayfa yüzdesi)

 

Tablo Satırı

<TR></TR>

 

 

Ayarlar

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Tablo Hücresi

<TD></TD>

(tablo satırı içinde yer almalı)

 

Ayarlar

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Satır Başı Yok

<TD NOWRAP>

 

 

Kaç Kolon üstüne

<TD COLSPAN=?>

 

 

Kaç Satır Üstüne

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

ıstenen Genişlik

<TD WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.1

Genişlik Yüzdesi

<TD WIDTH="%">

(tablonun yüzdesi)

N3.0b

Hücre Rengi

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Tablo Başılğı

<TH></TH>

(koyu ve ortalanmış)

 

Ayarlar

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Satır Başı Yok

<TH NOWRAP>

 

 

Kaç Kolon üstüne

<TH COLSPAN=?>

 

 

Kaç Satır Üstüne

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

ıstenen Genişlik

<TH WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.1

Genişlik Yüzdesi

<TH WIDTH="%">

(tablo yüzdesi)

N3.0b

Hücre Rengi

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Table Caption

<CAPTION></CAPTION>

 

 

Ayarlar

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(Tablonun altında/üstünde)

 

 

ÇERCEVELER


N2.0

Çerceve Dökümanı

<FRAMESET></FRAMESET>

(<BODY> yerine)

N2.0

Satır Yüksekliği

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(pixel veya yüzde olarak)

N2.0

Satır Yüksekliği

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = bağıl boyut)

N2.0

Kolon Genişliği

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(pixel veya yüzde)

N2.0

Kolon Genişiliği

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = bağıl boyut)

N3.0b

Bordür Genişliği

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Bordürler

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Bordür Rengi

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Çerçeve Tanımı

<FRAME>

(tek bir çerçevenin içeriği)

N2.0

Dökümanı Gösterme

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Çerçeve ısmi

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

Marj Genişliği

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(sol ve sağ marjlar)

N2.0

Marj Yüksekliği

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(üst ve alt marjlar)

N2.0

Scrollbar?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Ebatlandırılamaz

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

Bordür

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Bordür Rengi

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Bölünemez ıçerik

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(frame desteklemeyen web tarayıcıları için)

 

 

JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Applet Dosya ısmi

<APPLET CODE="***">

 

 

Parametereler

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Applet Yeri

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Applet Tanımlayıcısı

<APPLET NAME="***">

(sayfa içinde başka yerde referans verilebilmesi için)

 

Alternatif Metin

<APPLET ALT="***">

(Java desteklemeyen web tarayıcıları için)

 

Ayarlar

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Boyut

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(pixel cinsinden)

 

Boşluklar

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(pixel cinsinden)

 

 

DİĞER


 

Comment

<!-- *** -->

(web tarayıcısı tarafından gösterilmez)

 

HTML 3.2 Önsözü

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

Aranabilirlik

<ISINDEX>

(aranabilir indis belirler)

 

Prompt

<ISINDEX PROMPT="***">

(metin girişini sağlar)

 

Arama Başlatma

<A HREF="URL?***"></a>

(? işareti kullanılır)

 

Dosyanın URL'si

<BASE HREF="URL">

(başlık içinde olmalıdır)

N2.0

Temel Pencere ısmi

<BASE TARGET="***">

(başlık içinde olmalıdır)

 

ılinti

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(başlık içinde olmalıdır)

 

Meta Bilgi

<META>

(başlık içinde olmalıdır)

 

Stil Sayfası

<STYLE></STYLE>

(yayğın kullanımı yok)

 

Scripts

<SCRIPT></SCRIPT>

(yayğın kullanımı yok)
Kaynak werbach.com/barebones/TR_BBV30.HTM

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...