Javada Diziler

Java programlama dilinde dizi oluşturma, kullanımı ve örnekler
Diziler

Dizi(array), ortak bir adla anılan aynı tipti bir grup değişkendir. her tipte dizi oluşturulabilir ve diziler bir veya birden fazla boyutlu olabilir. Dizideki belli bir elemana indeksi aracılığıyla erişilir.

Tek Boyutlu Diziler

Tek boyutlu diziler aslında benzer tipli değişkenlerin bir listesidir. Bir dizi oluşturmak için, öncelikle istenilen tipte bir dizi değişkeni oluşturmak gerekir. Tek boyutlu bir dizi tanımlamasının genel formu şöyledir; 
tip degisken_adi[];
 Burada tip, dizinin temel tipini tanımlar. Dizinin temel tipi, diziyi oluşturan her bir elemanın veri tipini belirler. Böylece dizinin hangi tip veri tutacağı belirlenmiş olur.
 
int gunler[];
  Yukarıdaki tanımlama gunler'in bir dizi değişkeni olduğunu göstermesine rağmen ortada henüz gerçek bir dizi yoktur. Çünkü günler'in değeri null'dur. Yani dizinin herhangi bir değer yoktur. Diziye gerçek bir değer atamak için new anahtar sözcüğü kullanılır.

degisken_adi = new tip[buyukluk];
Burada tip bellekte yer ayrılan verinin tipini, buyukluk dizideki eleman sayısını belirtir. degisken_adi ise dizi değişkeninin adıdır. new kullanarak bir dizi için bellekte yer ayırmak için, dizinin tipini ve yer ayrılacak eleman sayısını belirtmek zorundasınız.

Örnek: Basit bir dizi oluşturma ve elemanlarla çalışma 
//Tek boyutlu dizi ornegi

class Array{

    public static void main(String args[]){

        int rakamlar[];//rakamlar dizisi tanımlandı
        rakamlar = new int[9];//rakamlar dizisi için bellekte 10 elemanlı bir integer tipli alan ayrıldı
        rakamlar[0] = 0;//dizinin sıfır indexli elemanı atandı
        rakamlar[1] = 1;//dizinin bir indexli elemanı atandı

        //atama işlemini kısaltmak için döngü kullanıyoruz. döngü 2'den 10'a kadar dönerek kalan rakamların atamalarını yapacak
        for(int i=2;i<10;i++){
            rakamlar[i] = i;
        }

        System.out.println(rakamlar[3]); //dizinin üçüncü elemanını ekrana yazdırıyoruz. -> 4
   
}
}


  Çok Boyutlu Diziler

Çok boyutlu bir dizi değişkeni tanımlamak için, her index, ek bir küme parantezi kullanılarak belirtilir. 
String musteriler[][] = new String[2][2];
  Bu ifade ile 2 satıra 2 sütunlu musteriler dizisi için bellekte yer ayrılır.Dizinin yapısı aşağıdaki gibidir.

Javada Diziler

Örnek bir program:
// farklı büyüklükte ikinci boyutlara yer ayırma örneği

class CokBoyutlu{

    public
static void main(String args[]){

        int cok[][]=new int[4][];
        cok[0] = new int[1];
        cok[1] = new int[2];
        cok[2] = new int[3];
        cok[3] = new int[4];

        int i,j, k = 0;

        for(i=0;i<4;i++)
            for(j=0;j<i+1;j++){
                cok[i][j]=k;
                k++;
            }

        for(i=0;i<4;i++){
            for(j=0;j<i+1;j++) System.out.println(cok[i][j]);
            System.out.println();
        }  
    }
}    
 
Bu programın oluşturacağı dizinin yapısı aşağıdaki gibidir.
Javada Diziler

Kaynak : Alfa Yayınları J2SE 5 Edition
Ekleyen: Baturay Daylak
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...