Katmanlar

Guide layer, mask layer
KatmanlarGuide Layer
Motion Tween dersini anlatırken dedik ki hareket eden nesnelerimize istedi?imiz yoldan gitmesini sa?layabiliriz. Bunu da hangi layer'a yol göstermek istiyorsak o layer aktifken Add Guide Layer dü?mesine basarak yapabilece?imizi anlatt?k. Ve bu layer asl?nda sadece bir yol çiziyor, animasyonda görünmüyordu. E?er nesnelerimiz karmakar???k ortamlarda yer de?i?tiriyor ise bunlara bir rehber laz?m ise i?te o rehber Guide layer'd?r. Yani asl?nda hiç bir i?levi olmayan sadece Grid'ler gibi fonda duran bir layer'd?r. Ancak ileri derslerde görece?imiz Actions menüsünden bir aksiyon verebiliriz.

Mask Layer
Karanl?k bir oda dü?ünün. Bu odadaki bir tabloya bir fener tuttunuz ve sadece fenerin ayd?nlatt??? yeri görebiliyorsunuz. Bu tür bir animasyon için üç tane layer olacak. Biri, karanl?k oday? tasvir eden bir layer. Di?eri, el feneriniz. Sonuncusu ise fenerin ayd?nlatt??? yeri gösteren bir layer. ?imdi ilk önce iki layer olu?tural?m. Üsttekine sa? t?klay?p Mask seçene?ini i?aretliyelim. Üstteki layer'?n ikonu a?a?? do?ru bir ok iken alttakinin ikonu sa? taraf? gösteren bir ok oldu. Sonra yine bir layer yapal?m ve onu da en alta sürükleyerek atal?m. ?imdi en alttaki layerimiz karanl?k oda. Ortadaki fenerin ayd?nlatt??? yerler. En üstteki ise fenerimiz oldu. En üstteki layer'i aktif yap?p 1. frame'e bir daire çizelim. Bu daireyi iste?imize göre Shape tween'lerle hareket ettirelim. Daha sonra alttaki layer'a herhangi bir foto?raf koyal?m. En alttaki layer'a tüm sahneyi kaplayacak, siyah bir dörtgen çizelim. ?imdi alttaki iki layer bir frame'den olu?tu. Bunlar?, üstteki layer'in son frame'ine kadar uzatal?m. Bunu, CTRL tu?una basarak, fare ile tuttu?unuz frame'i istedi?iniz kadar uzatabilirsiniz. ( yada Insert Keyframe). CTRL+ENTER yap?p izleyelim.

Klavuz (Guide) Katmanlar
?ki tip klavuz katman vard?r.Bunlar:
Guide (klavuz) ve motion guide (hareket klavuzu)
?eklindedir.
Guide türünde her hangi bir içerik bulunabilir.Flash , bu tip klavuzlar? son, üretilen filme katmaz.Ancak hareket klavuzlar? bir nesnenin, son filmin bir parças?d?r.

Maske Katman? Yaratmak

Altlar?ndaki katmanlardaki nesnelerin kesin bir ?ekilde göstermenizi veya gizlemenizi sa?layan özel katmanlard?r.Bir maske katman? pencereli bir zarf gibidir.Bu zarf?n içinde say?larla dolu pek çok ka??t bulunabilir,ancak d??ar?dan sadece isim ve adresin görüldü?ü küçük bir pencereye sahip bo? bir alan görülür.Maske katman? pencereli zarft?r,ba?l? veya maskelenmi? katmanlar da zarf?n içindeki ka??tlard?r.

Maske Katman? Olu?turmak
Timeline da add dü?mesiyle yeni bir katman olu?tural?m.Daha sonra modify menüsünden layer ‘? seçerek layer properties ileti?im kutusunu açal?m.Bu rada type k?sm?na mask? seçip enterleyin.??lem tamamlanm??t?r.

Katmanlar? Maskeye Ba?lamak
Timeline da kelemek istedi?imiz alan seçilir.Modify  menüsünden layer ‘? seçerek layer properties ileti?im kutusu aç?l?r.Type k?sm?nda masked seçilir ve ok tu?una bas?l?r.
  ?pucu  :
 Belirli bir katman için bir maske yaratmak ve bu katman? maskeye tek ad?mda ba?lamak için ba?lam menüsünü kullan?n.Maskelemek istedi?imiz katmana Ctrl tu?una bas?l? tutarak t?klay?n.Aç?lan menüden Mask’? seçin.Flash, seçilen katman?n üstüne otomatik olarak bir maske katman? ekler.

Kaynak Kenan KARAKAYA
Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...