Action Script Kodları

Flashta kullanılan bazı action script kodları ve açıklamaları
Get URL : Flash içinden, herhangi bir Web sitesine ya da bir Web sayfasına link vermek veya Flash içindeki de?i?kenleri Web sayfas?na göndermek için kullan?l?r. Bu action ile kullanabilece?iniz parametreler a?a??daki gibidir.

Genel Kullan?m?:

getURL("http://www.flasharsivi.com");URL : Buraya, yönlendirece?iniz Web sitesinin ya da Web sayfas?n?n adresini girebilirsiniz.E?er bir URL giriyorsan?z "http://" ifadelerini girmeniz ?art. Aksi halde, girdi?iniz URL sizin sitenizin alt?nda bir sayfa/dizin gibi aran?r ve dolays?yla ula??lamaz.

Window : Bu parametre ile, "URL" alan?na girdi?imiz adresin hangi taray?c? penceresinde aç?laca??n? belirleriz. Hiç bir de?er girilmezse geçerli de?er "_self" seçene?idir.

_self : Bu seçenek ile, "URL" alan?nda belirtilen adres ,movie'nin bulundu?u pencere içinde aç?l?r. E?er HTML belgede frame varsa , verilen URL , movie'nin bulundu?u frame içinde açl?r.

Genel Kullan?m?:

getURL("http://www.flasharsivi.com","_self");_blank : "URL" alan?nda girilen adres, yeni bir taray?c? penceresinde aç?l?r,

Genel Kullan?m?:

getURL("http://www.flasharsivi.com","_blank");parent : HTML belgede, Flash movie'nin bulundu?u frameset'i kald?r?r ve URL alan?nda verilen adresi yükler. E?er frameset kullan?lmam??sa "_top" seçene?i ile ayn? i?levi görür.

FS Command : Bu action ile StandAlone Player(Flash Player) için kullanabilece?imiz komutlar?n yan? s?ra, Flash movie'mizin HTML belge içinde bulunan JavaScript fonksiyonlar?yla haberle?mesini sa?layabiliriz.JavaScript k?sm?n? daha ba?lang?ç seviyesinde oldu?umuz için bir kenara b?rakal?m ve StandAlone Player komutlar?n? inceleyelim. Ne de olsa hepiniz player ile movie'nizin nas?l tam ekran yap?laca??n? merak ediyorsunuz.A?a??da aç?klayaca??m?z komutlar? "Command" parametresine girebilece?iniz gibi, "Commands for standalone player" parametresinden de bu komutlar? listeleyebilirsiniz.

fullscreen : StandAlone Player ile aç?lan movie'nin kendi boyutlar?nda veya tam ekran olup olmayaca??n? belirler."Arguments" parametresine "true" verilmesi ile tam ekran , "false" verilmesi durumunda ise movie orjinal boyutlar?na döner.

Genel Kullan?m?:

fscommand("fullscreen",true);
fscommand("fullscreen",false);allowscale :StandAlone Player'?n boyutunun de?i?tirilmesi halinde oynayan movie'nin player'?n boyutlar?na göre de?i?ip de?i?meyece?ini bu komut ile ayarlayabiliriz."Argumets" de?erinin "true" olmas? durumunda Player'?n boyutu ile orant?l? olarak movie'ninde boyutu de?i?ir."Arguments" de?erinin "false" olmas? durumunda ise Player'?n boyutuna bak?lmaks?z?n movie orjinal boyutlar?nda kal?r ve boyutu de?i?mez.

Genel Kullan?m?:

fscommand("allowscale",true);
fscommand("allowscale",false);showmenu : StandAlone Player'da izlenen movie'ye sa? t?klan?lmas? durumunda aç?lan menünün ve yukar?da bulunan "File, View, Control, Help" menüsünün gösterilip gösterilmeyece?ini belirler."Arguments" parametresinin "true" olmas? durumunda movie'ye sa? t?klan?ld???nda zoom ayarlar?, kalite ayarlar? ve kontroller menüsü ile yukar?daki menüler gösterilir, "false" olmas? durumunda ise bu menüler gösterilmez.

Genel Kullan?m?:

fscommand("showmenu",true);
fscommand("showmenu",false);trapallkeys : Bu komut ile, flash movie'niz için klavye tu?lar?n?n aktif olup olmayaca??n? ayarlayabilirsiniz.
exec: StandAlonePlayer'da, movie'nin bulundu?u dizinde olmak ?art?yla, "Arguments" alan?na girilen program? çal??t?r?l?.

quit : StandAlone Player'? kapat?r.

Genel Kullan?m?:

fscommand("quit",true);

Tell Target : "Instance Name" verilmi? bir Movie Clip'i ça??rmak için kullan?l?r."Tell Target" ile daha önce "Instance Name" verdi?imiz bir Movie Clip'i, target alan?na Movie Clip'in "Instance Name"ini yazmak ?art?yla ça??rabiliriz. Ça??r?pta ne yapaca??z Movie Clip'i, dertsiz ba??m?za dert almayal?m demeyin. Ça??r?d?ktan sonra action kodlar ile bu Movie Clip'i kontrol edebiliriz.

Genel Kullan?m? :

tellTarget ("Hedef") {
Yap?lacak ??ler;
}bir örnek vermek gerekirse , "test" "Instance Name"ine sahip bir Movie Clip'i ça??ral?m ve 6.frame'ine gidelim.


tellTarget ("text") {
gotoAndPlay (6);
}Görüldü?ü gibi "tellTarget" ifadesinden sonra parantez ve t?rnak içinde hedef olarak verdi?imiz Movie Clip'in "Instance Name"ini ve süslü parantezler içinde de ça??rd??m?z Movie Clip için "Go To" action'?n? kulland?k. Süslü parantez, t?rnak ve parantez gibi karakterlerin ne amlama geldi?ine önümüzdeki ay de?inece?iz.

If Frame Is Loaded : Bu action ile belirtilen Scene'deki belirtilen frame yüklendi?inde istenilen action'lar?n çal??t?r?lmas? sa?lan?r. Flash movie'niz için önyükleme bu action ile yap?l?r.

Secene : "curent scene" ile içinde bulundu?unuz scene seçilebilir ya da buraya t?klad???n?zda aç?lan listeden kulland???n?z scene'lerden birini seçebilirsiniz.

Type : Frame number ile, "Frame" alan?na girilen de?erin frame numaras? oludu?u, Frame Label ile "Frame" alan?na girilen de?erin frame etiketi oldu?u ve son olarak da "Expression" ile "Frame" alan?n?n bir de?i?ken ya da script ifadesi oldu?u belirtilir.

Frame : Yukar?daki seçilen seçene?e göre buraya frame numaras? , frame etiketi ,bir de?i?ken ad? veya script ifadesi girilir.

Trace: Trace Flash içindeki playerder'dan yani test movie(Ctrl+Enter) ile movie'mizi izledi?imiz ekrandan ç?k?? almam?z? sa?layan bir action'd?r.Bu ç?k?? output penceresinden yap?l?r.Trace alan?na de?i?ken ismini yazmak ve kar??s?ndaki kutucu?u i?aretleyerek bunun bir expression oldu?unu belirttikten sonra playerdan de?i?kenin de?erini alabiliriz.


Örnek :
x = 15;
trace(x);İlk sat?rda x ad?nda bir de?i?ken tan?mlay?p de?erini 15 yapt?k. ?kinci sat?rda ise trace action'? ile x de?i?keninin de?erinin output penceresinden gözükmesini sa?lad?k. Tekrar hat?rlatay?m, trace ile almak istedi?iniz ç?k??lar? test movie(Ctrl+Enter) yapt?ktan sonra Output penceresinden alabilirsiniz. Output penceresi bir ç?k? oldu?unda kendili?inden aç?lacakt?r. Output penceresini kendiniz açmak isterseniz Window menüsünden Output'a t?klay?n?z.

Action Script Kodları

Kaynak gorsel.arsivimiz.com/yonlendir.asp
Yorumunuzu Ekleyin
Action Script Kodları Yorumları +1 Yorum
 • ali
  1
  ali
  import flash.events.Event;  import flash.events.KeyboardEvent;

  var yukari:Boolean=false;  var asagi:Boolean=false;  var sol:Boolean=false;  var sag:Boolean=false;  var alinanSayi:int=0

  function fnHareket(e:Event){

  if(yukari){  pacman.y-=5;  pacman.rotation=90;  }  if(asagi){  pacman.y+=5;  pacman.rotation90;  }  if(sol){  pacman.x-=5;  pacman.rotation=0;  }  if(sag){  pacman.rotation=180;  pacman.x+=5;  }  if((pacman.hitTestObject(mcEngel1))||(pacman.hitTestObject(mcEngel2))){  dtYazi.text="ÜZGÜNÜM KAYBETTİNİZ";  mcEngel1.stop();  mcEngel2.stop();  yıldız.stop();  kalp.stop();

  }  if(pacman.hitTestObject(kalp)){  alinanSayi++;  kalp.y100;  kalp.visible=false;  }  if(pacman.hitTestObject(yıldız)){  alinanSayi++;  yıldız.y100;  yıldız.visible=false;  }  if(alinanSayi==2){  dtYazi.text="TEBRİKLER KAZANDINIZ";  mcEngel1.stop();  mcEngel2.stop();  yıldız.stop();  kalp.stop();  }  }  function fnTut(e:KeyboardEvent){  switch(e.keyCode){  case Keyboard.UP:  yukari=true;  break;  case Keyboard.DOWN:  asagi=true;  break;  case Keyboard.LEFT:  sol=true;  break;  case Keyboard.RIGHT:  sag=true;  break;

  }  }

  function fnTusBirak(e:KeyboardEvent){  switch(e.keyCode){  case Keyboard.UP:  yukari=false;  break;  case Keyboard.DOWN:  asagi=false;  break;  case Keyboard.LEFT:  sol=false;  break;  case Keyboard.RIGHT:  sag=false;  break;

  }  }

  addEventListener(Event.ENTER_FRAME,fnHareket);  stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,fnTut);  stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP,fnTusBirak);
  27 Mart 2019 08:59:07, Çarşamba

Yükleniyor...