Basic ve Diziler

Tek Boyutlu Dizi Uygulama Örnekleri

Zar Tutan Uygulama

CLS

DIM ZAR(6) AS STRING

ZAR(1) = "Yek"
ZAR(2) = "Du"
ZAR(3) = "Se"
ZAR(4) = "Cear"
ZAR(5) = "Penc"
ZAR(6) = "Ses"

RANDOMIZE TIMER

PRINT "Zar atayim mi (E=Enter)"

DO

   SELECT CASE INKEY$
   
     CASE CHR$(13)
     
       BirinciZar = INT(RND * 6) + 1
     
     
       IkinciZar = INT(RND * 6) + 1

       PRINT BirinciZar; " "; ZAR(BirinciZar); "   "; IkinciZar; "  "; ZAR(IkinciZar)
   
     CASE CHR$(27)
       EXIT DO

   END SELECT

LOOP
 

Basic ve Diziler

 

CLS

DIM Kisiler(10) AS STRING

Sor = 1

DO

   PRINT Sor;
   INPUT ; ". Kisi icin isim giriniz ", Kisiler$(Sor)
   PRINT

   Sor = Sor + 1
 
LOOP WHILE Sor < 11

RANDOMIZE TIMER

DIM Takimdakiler(10) AS STRING


FOR Kez = 1 TO 2

 
   PRINT "----------"; Kez; " TAKIM-----------"

 
   FOR Say = 1 TO 5


     RastgeleSecilen$ = Kisiler$((RND * 9) + 1)


      FOR VarmiYokmu = 1 TO 10

          IF Takimdakiler$(VarmiYokmu) = RastgeleSecilen$ THEN TakimdaVar = 1

      NEXT

      IF TakimdaVar = 1 THEN
     
        Say = Say - 1
     
      ELSE
     
        Siradaki = Siradaki + 1

        Takimdakiler$(Siradaki) = RastgeleSecilen$

        PRINT RastgeleSecilen$

      END IF


      TakimdaVar = 0

   NEXT

NEXT
 

 

Basic ve Diziler

Basic ve Diziler

Girilen Dijital Sayıyı Metne Çeviren Uygulama

Basic ve Diziler

 

CLS

DIM Birler(5) AS STRING


Birler(0) = ""
Birler(1) = "Bir"
Birler(2) = "iki"
Birler(3) = "uc"
Birler(4) = "Dort"


DIM Onlar(4) AS STRING
Onlar(0) = ""
Onlar(1) = "On"
Onlar(2) = "Yirmi"
Onlar(3) = "Otuz"

DIM Yuksekler(2) AS STRING
Yuksekler(1) = "Y&#129;z"
Yuksekler(2) = "Bin"
  
INPUT "Sayi Giriniz ", Sayi

Boyut = LEN(STR$(Sayi)) - 1     'Girilen Sayinin Boyutu


SELECT CASE Boyut

  CASE 1                        'Bir haneli sayi icin
        PRINT Birler(Sayi)
  CASE 2  
        HaneOnlar = Sayi / 10
        HaneBirler = Sayi MOD 10
        PRINT Onlar(HaneOnlar); Birler(HaneBirler)
  CASE ELSE
        PRINT "Rakam Hatasi"

END SELECT
 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...